Производство и планиране

Проследете производствените разходи


 • Създайте рецепти като зададете време и цена за изработка и необходими суровини (BOM - bill of materials)
 • Проследете вложените елементи и суровини във всяко конкретно изделие
 • Изчислете себестойността на изделие на база доставни цени на суровините и вложен труд
 • Сравнете разходите за производство на едно изделие от различни цехове/бригади

Увеличете производителността


 • Разпределете равномерно работата между цеховете и бригадите
 • Проследете ефективността на отделните екипи и ги мотивирайте
 • Планирайте доставките така, че да не се налага производството да чака
 • Използвайте машинния парк по най-оптималния начин

Оптимизирайте планирането


 • Подредете задачите в производствения план така, че да няма закъсняващи срокове
 • Работете с актуален производствен план, в който са отчетени и минали закъснения (ремонти, закъснели доставки и други)
 • Предвидете доставните поръчки на база на производствените нужди към даден момент
 • Разпределете поръчките по машини спрямо техния капацитет и натовареност

Предвидете и реагирайте на кризисни ситуации


 • При закъснение поради ремонт или друга причина вижте кои крайни срокове ще се просрочат
 • При необходимост преподредете и преразпределете така задачите, че да се избегне закъснение
 • Разберете навреме за забавяне на доставка и при нужда поръчайте от алтернативен доставчик
 • Използвайте справките и нотификациите, за да избегнете кризисни ситуации

Свързани модули