Производство

Планирайте производството спрямо капацитета и натовареността на екипа. Проследете вложените време, труд и материали във всяко изделие.

Модулите Производство и R&D обхващат управлението и планирането на целия производствен цикъл в едно предприятие. R&D модулът се използва само от компании, които имат конструктивни отдели и всяка производствена поръчка е специфична и предполага преработка или конструиране на изцяло нов продукт за всеки клиент.

Опитът ни сочи, че всяко предприятие има специфики при управлението и планирането на производствените си процеси. TOWERP е гъвкава система и предполага голям набор от настройки, които ни помагат да я нагодим към нуждите на клиента. Дори клиентът да има много специфични изисквания, които не са предвидени в стандартния пакет, ние сме готови да ги доработим, така че продуктът ни да е максимално полезен.

За всяко изделие може да се създаде рецепта, която описва стъпките на производство, зависимостите между тях, тяхната продължителност, цена и списък с необходимите суровини и заготовки (BOM).

Всяка Клиентска поръчка може да бъде изпълнена в рамките на една или повече Производствени поръчки. За всяка позиция в производствена поръчка, на база на необходимите суровини, могат да се правят искания и резервации към склада и съответно да се генерират свързани с нея доставни поръчки за обезпечаване на производствените нужди.

Системата за управление на R&D (конструктивен отдел) представлява поредица от задачи, по които съответните специалисти могат да работят и да отчитат свършената работа. Резултатът от тези задачи са конструктивни чертежи, които могат да бъдат включени като задължителен етап в производствения цикъл, под формата на стъпка от рецептата.

Пълната интегрираност напроизводствените модули с модулите CRM, склад, доставни и клиентски поръчки дава възможност за прецизно планиране и лесно проследяване за статуса на всяка една поръчка.

crm_monitor3.png
Производствени поръчки
 • Връзка с Клиентски поръчки
 • Списък с продукти, наследен от клиентската поръчка
 • Връзка със серийни номера и партиди
 • Избор за производствена рецепта за всяка позиция
 • Статуси според прогреса
Цехове и бригади
 • Списък с цехове и бригади в тях
 • Отговорен служител за всеки цех/бригада
 • Планиране на база работно време
 • Възможност за свързване на цеха със склад
 • Планиране на ниво цех и бригада
 • Отчитане на текуща заетост и свършена работа
 • Справки и отчети за свършена работа
R&D
 • Задачи, обвързани с позиции в производствени поръчки
 • Разпределение на задачите между съответните специалисти
 • Отчитане на реално свършената работа
 • Интеграция със CRM модула
 • Статуси според прогреса
Планиране
 • Планиране на ниво всяка позиция от производствена поръчка
 • Брой задачи за всяка позиция според броя стъпки в рецептата
 • Време на всяка задача според рецептата и броя изделия
 • Възможност за разделяне на една задача между цехове и бригади
 • Отбелязване на работата на ниво партида или на ниво сериен номер
 • Нива на управление - шеф производство, шеф на цех
 • Статуси според прогреса
Рецепти
 • Множество рецепти за един артикул
 • Стъпки и зависимости между тях
 • За всяка стъпка - време за подготовка, време за изработка на 1 бройка
 • За всяка стъпка - цена за подготовка, цена за изработка на 1 бройка
 • За всяка стъпка - на цехове и/или машини може да бъде назначена при планиране
 • Шаблони - типови рецепти
 • Възможност за клониране
 • Отбелязване на коя стъпка изделието получава сериен номер (ако се налага)

Машинен парк
 • Директни доставки
 • Доставка по доставна поръчка
 • Проверка на очаквани и получени бройки (спрямо доставна поръчка)
 • Плащания
 • Финансови документи
 • Автоматично проследяване на финансов статус
 • Статуси според прогреса

Взаимодействие между модулите