Производствени предприятия

TOWERP е подходящ избор за предприятия, които се занимават както с производство по поръчка, така и със серийно производство..

По време на интеграцията в компанията нашите консултанти ще конфигурират системата така, че да отговаря на нуждите и вече установените процеси на работа.

Производство по поръчка

Офериране

 • Улеснете процеса на офериране с възможността да преглеждате цената на дадено изделие в минали клиентски поръчки.

 • Проследете какви материали са вложени във всяко едно изделие (включително и по сериен номер) и каква е себестойността му.

Поръчки

 • Управлявайте клиентските поръчки и проследете тяхното изпълнение чрез връзката им с производствени поръчки.

 • Документирайте специфичните изисквания на клиента към дадено изделие в рамките на една поръчка.

Развойна дейност

 • Създайте комплект конструктивни документи за всяко уникално изделие.

 • Определете отговорен конструктор за всяка производствена поръчка.

Доставка

 • Оптимизирайте складовите наличности и поръчвайте необходмите суровини в правилния момент.

 • Следете свързаните с производството доставки и изпълнявайте приоритетно резервациите спрямо крайните срокове.

Производство

 • Планирайте производството с оглед на междинните и крайните срокове, заложени в договорите.

 • Реорганизирайте плана при поява на кризисни ситуации в следствие на непредвидено забавяне.

 • Планирайте натовареността на машинния парк по най-оптималния начин.

Качествен контрол

 • Проследете качеството в различните производствени етапи и на крайния продукт

 • Създайте паспорт на всяко едно изделие (по сериен номер) с информация за процеса на производство, евентуални ремонти и резултати от проверките за качество.

Например: Предприятие за производство на машини за хранително-вкусовата промишленост


 • Производството се организира на база клиентски поръчки
 • Има номенклатура със стандартни продукти, но при поръчка могат да се нанесат специфични изменения в конструкцията

Серийно производство

Развойна дейност

 • Създайте конструктивни документи и детайлни рецепти за всяко изделие.

 • Автоматизирайте изчислението на продължителността на задачите в планиране и изписването на суровини от склада.

Доставки

 • Следете за минимални и оптимални количества на основни за производството суровини и при нужда създайте доставни поръчки и планирайте тяхната доставка

 • Следете за минимални и оптимални количества на изделията, които произвеждате, и при необходимост създайте производствена поръчка за попълване на количествата.

Производство

 • Изберете дали да контролирате производството на ниво партида или в рамките на една партида системата да създава сериен номер за всяко отделно изделие.

 • Разпределете равномерно работата между цеховете и/или бригадите

 • Планирайте натовареността на машинния парк по най-оптималния начин.

Качествен контрол

 • Контролирайте качеството както при отделните етапи на производство, така и на крайния продукт

 • Проследете резултатите от качествения контрол за всяка една партида или сериен номер.

Продажби

 • Управлявайте продажбите с клиентски поръчки и организирайте производството според заявените количества

 • Правете директни продажби

Финансов анализ

 • Планирайте производството на база справките за продадени количества за даден период

 • Изчислете себестойността и приходите от даден продукт

Например: Предприятие за производство на конфекция


 • Производството се организира на серии, следи се минимални и оптимално количество на част или всички продукти

Смесен тип производство

Системата е подходяща и за предприятия от смесен тип, които използват и двата начина на организация.

Например: Предприятие за производство и багрене на платове:


 • Производството на основни типове суров плат е организирано на сериен принцип и производството се планира така, че да има оптимални налични количества
 • Процесът на багрене и допълнителни обработки се организира на база клиентски поръчки

Информация за възможностите за търговски компании може да разгледате тук.