Интеграция и обучение

Архитектура

Проучване

  • Събиране на информация за процесите в предприятието

  • Идентифициране на ролите и техните задължения

  • Поставяне на цели

  • Прогнозен график на имплементация

Анализ

  • Анализиране на събраната информация

  • Създаване на работни сценарии

  • Предложения за разрешаване на проблемите

  • Предложения за оптимизация на работните процеси

  • Създаване на модели за потока на информацията

  • Създаване на подробно функционално задание и пътна карта
Разработка и конфигуриране

Разработка

  • Разработка на специфична функционалност

  • Конфигуриране на отделните модули

  • Първоначално внасяне на данни

  • Тестване на системата

Валидиране

  • Настройване на пилотна система

  • Представяне пред клиента

  • Валидиране на внесените данни

  • Обучаване на ключови служители

  • Анализ на пилотната система

  • Маркиране на проблемите (ефект на „гърлото на бутилката“)

  • Предложения за подобрение

  • Разработване и тестване на подобрения

Финално внедряване

  • Обучаване на служителите

  • Настройване на реалната система

  • Финално внасяне на данните

  • Предаване на системата

  • Преминаване към нормално функциониране и поддръжка
Подобрение

Разработка

  • Непрекъснато развитие

  • Внедряване на допълнителни модули