Финанси

Прогнозирайте приходите и разходите


 • Прогнозирайте на база данните за минал период
 • Следете очакваните и реални приходи за даден период на база договорените условия и реалните плащания по клиентските поръчки
 • Следете очакваните и реални разходи за даден период на база договорените условия и реалните плащания по доставните поръчки

Направете подходящи финансови настройки


 • Създайте необходимите валути и отбележете основна валута за системата
 • Създайте данъците с които работите (например ДДС)
 • Създайте необходимите счетоводни сметки и настройте при кои събития в тях да се отразяват промени
 • Настройте системата на каква цена да изписва материали от склада - LIFO, FIFO или средно претеглено

Правете справки и анализи


 • Използвайте финансовите уиджети на дашборда, за да следите текущото състояние на бизнеса
 • Следете нотификациите в реално време, за да не пропуснете важно събитие
 • Правете консолидирани или разбити финансови справки по различни критерии
 • Следете крайните срокове на клиентските и доставните поръчки, за да не пропуснете краен срок
 • Правете справки по различните счетоводни сметки

Управлявайте плащанията и финансовите документи


 • Съхранявайте финансовите документи (фактури, проформи и инвойси)
 • Проследете плащанията и състоянието на всеки един финансов документ

Свързани модули